กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนาวรัตน์ เจริญสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ โตสงวน
ครู

นางสุมิตรา ดีเลือก
ครู

นางสาวชนกพร สุบินดี
ครู

นางสาวธนาภรณ์ ทัพไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศกมล สาคเรศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธาวี ศรีเมือง
พนักงานราชการ