ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายทองเบิ้ม กิ่งแก้ว
ลูกจ้างประจำ

นายอุเทน หอมหวล
นักการภารโรง

นายประหยัด เปลืองพรหม
นักการภารโรง