กลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายฉัตรดนัย ลำดับจุด
ครู
หัวหน้ากลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายเรืองยศ สารกิจ
ครูชำนาญการ

นายกรุง เจริญสุข
ครูชำนาญการ

นายประชาธิป ใจกล้า
ครูชำนาญการ

นายชัชวาล สุขดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกศิลป์ แผ่นทอง
ครูอัตราจ้าง

นายธีรศักดิ์ ชัยสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง