กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกีรติ ปรุงเกียรติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข
ครู