กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจรูญศักดิ์ หอมคำ
ครูผู้ช่วย