กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบรรจง ทองกระจาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพงษ์ อาจวาที
ครูผู้ช่วย

นายกรวีย์ คงตน
พนักงานราชการ