กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไพฑูรย์ ทวีแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายติกขเวทย์ สมยิ่ง
ครู

นายสันติ ประภาสัย
ครู

นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ
ครู

นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า
ครู

นางสาวมลทิพย์ รู้จิต
ครู

นายศิริชัย หมื่นเจริญ
พนักงานราชการ