กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไพฑูรย์ ทวีแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายติกขเวทย์ สมยิ่ง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า
ครู

นางสาวมลทิพย์ รู้จิต
ครู

นายธนากร ปาเส
ครูผู้ช่วย

นายศิริชัย หมื่นเจริญ
พนักงานราชการ