กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนบดี สอนสระคู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนัญญา สุขไกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพิน สุมิตดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย มีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา ศิริดำรง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0835495495
อีเมล์ : witthaya@dongrak.ac.th

นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางนภาลัย บุรีวัฒน์
ครู

นางสาวกาญจนา จิตใจกล้า
ครู

นางณิชกานต์ ชูเชิด
ครู

นายฐานะ บุญรอด
ครู
อีเมล์ : kroothana2523@gmail.com

นายปริญญา บุญหล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา คงศรี
ครูผู้ช่วย

นายธีรพันธ์ กันนุฬา
ครูผู้ช่วย