กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนวลปรางค์ พองนวล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวีระวัฒน์ ดวงมณี
ครูชำนาญการ

นางแคทรียาพร มีแสวง
ครูชำนาญการ

นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง
ครู

นายพรชัย สุขแสวง
ครู