กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรอนงค์ มีสะอาด
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง
ครู

นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : richat8019ps@gmail.com

นางสาวปัณพิชชา พูนล้น
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีแก้ว
ครู