คณะผู้บริหาร

นายพศิน บัวหุ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทรา สารกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุพิณ ศาลางาม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ เพ่งเล็งดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเรืองยศ สารกิจ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนัญญา สุขไกร
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา