การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning)
ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Googleclassroom
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
การสอนออนไลน์โดยใช้รูปแบบ VDO Conference โดยใช้สื่อนำเสนอ ควบคู่กับการสาธิตด้วยอุปกรณ์จริง เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย ครูพลอยไพลิน เกษามา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
การสอนออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์สดผ่าน social media (Facebook)​ ประกอบการบรรยายเนื้อหา เรื่อง บทเรียนในรายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยครูสุทธิพงษ์ ปินะถา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
การสอนออนไลน์ โดยใช้รูปแบบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จำลองหน้าจอ แชร์ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง เลขยกกำลัง สอนโดย ครูแคทรียาพร มีแสวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
การสอนออนไลน์ รูปแบบ VDO Conference ประกอบหนังสือเรียน เรื่อง อวัยวะสืบพันธ์ุ สอนโดยครูศิริลักษณ์ ราษี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
การสอนออนไลน์ รูปแบบ อภิปรายออนไลน์ ผ่าน VDO Conference เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ โดยครูบรรจง ทองกระจาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64