จดหมายข่าว
26-27 พ.ย. 65 การเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ประจำปี 2565
28 พ.ย. 65 การสนับสนุน ร.ร.เครือข่ายในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จัดกีฬากลุ่ม
การเข้ารับโล่รางวัล "การผลิตสื่อภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต"
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 65
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 5
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาจัดโครงการพัฒนาระบบแผนงานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับลูกๆ พ.ร. วันที่ 9 ตุลาคม 2565 นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนพนมดงรักวิทยา คว้าแชมป์ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5)
จัดประชุมทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานของภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 และวางแผนโครงการกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการพัสดุภาครัฐเบื้องต้นสำหรับโรงเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยาจัดกิจกรรมGarden market ตลาดในสวน
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565
วันที่ 13 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
จัดพิธีเข้าประจำการยุวกาชาดและรับเข็มเครื่องหมาย ปีการศึกษา2565
การประกวดมารยาทไทยโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปีการศึกษา2565
กิจกรรมการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน(portfolio)
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2565
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ค่ายภาษาไทย ปีการศึกษา2565
การอบรม OBEC Cantent Center
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่อัดแท่งและผ้าย้อมสีธรรมชาติจากไผ่สู่การส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ในชุมชน
วันที่28-31 เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2565 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของสหวิทยาเขต 7 ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา มอบหมายให้นายสันติ ประภาสัย นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ “เด็กไทยมีวินัย วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที
วันที่26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตาม"โครงการโรงเรียนปลอดภัย เฝ้าระวังและป้องกันและป้องกันการบาดเจ็บ สร้างเสริมทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ
การออกนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3