ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหม ดาศรี
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศ นพไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย นิยโมสถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ วัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี แตงจันทึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ชูเชิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัติ บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรา สารกิจ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ มีเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายพศิน บัวหุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน