วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนพนมดงรักวิทยา น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
วารสารประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนพนมดงรักวิทยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์
วันที่27กรกฎาคมพ.ศ.2565 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานนิทรรศการ นวัตกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นจังหวัดสุรินทร์ โดยได้นำเสนอผลงาน“กระบวนการ IUADD เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรม ต้านทุจริตในยุค Next Normal” ส่งผลให้ได้เป็นตัวแ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 ในรูปแบบเพลง “อุ่นใจไปกับฉัน(ประกันภัย)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล
การแข่งขันฟุตบอล สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ประจำปีการศึกษา2565 (โซนใต้) โรงเรียนห้วยจริงวิทยา พบกับ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลการแข่งขันโรงเรียนพนมดงวิทยาชนะ 5-0 แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสานฝันวัยใส) และนายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง นำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหายาเสพติด และชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
วีดิทัศน์โรงเรียน
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วันที่ 4 และ 6 สิงหาคม 2565
วันไหว้ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 2565
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ GPAS 5 Steps โดย นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข
คลิป MV "แปรงฟัน 222" ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
TikTok สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน Human Right For All
โครงงาน IS เรื่อง ทอเสื่อจากผือด้วยมือเรา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลระดับ ดีมาก การคัดเลือกการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracetice) ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564 โดย น.ส.ศศิเพ็ญ คงสุข
คณะครูโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้แก่ ครูศุภชัย ผูกเกษร, ครูณิชกานต์ ใจกล้า, ครูปาริฉัตร ผิวสร้อย และ ครูสุธาสินี รอดกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด แต่งเพลงและทำมิวสิควิดีโอ ในโครงการ Sing a Science จาก อพวช.
ครูสันติ ประภาสัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิป Tik ToK "ลูกเสือต้านยาเสพติดและทักษะชีวิต" ระดับ ม.ปลาย
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
รางวัล ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ประกาศของโรงเรียน
จดหมายเชิญ : เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม วันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2565 18 พ.ค. 65
ประกาศ : รายชือนักเรียนและห้องเรียน ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (่ล่าสุด) 08 พ.ค. 65
ประกาศ : กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 08 พ.ค. 65
ประกาศ : ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 06 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน สำหรับนักเรียน ม. 1 ม. 4 และ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2565 21 เม.ย. 65
ตัวอย่างการปักชื่อและเครื่องหมายต่าง ๆ ในเครื่องแบบนักเรียน 21 เม.ย. 65
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน 21 เม.ย. 65
ประกาศ : รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 09 มี.ค. 65
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง(ชาย) 14 มิ.ย. 65
ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 มิ.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนวิชาช่างเชื่อมโลหะ 18 พ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มาตราหลักป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษา
6 มาตรการหลักป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา
7 มาตรการเข้ม โรงเรียนต้องมี รับมือเปิดเรียน | ฟังหูไว้หู (14 ก.ย. 64)
Safety School โรงเรียนปลอดภัย
นวัตกรรมเกมออนไลน์ จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
เกียรติบัตร กิจกรรม เพชรสังคม พ.ร.
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning)
ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Googleclassroom
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การสอนออนไลน์โดยใช้รูปแบบ VDO Conference โดยใช้สื่อนำเสนอ ควบคู่กับการสาธิตด้วยอุปกรณ์จริง เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย ครูพลอยไพลิน เกษามา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
การสอนออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์สดผ่าน social media (Facebook)​ ประกอบการบรรยายเนื้อหา เรื่อง บทเรียนในรายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยครูสุทธิพงษ์ ปินะถา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
การสอนออนไลน์ โดยใช้รูปแบบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จำลองหน้าจอ แชร์ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง เลขยกกำลัง สอนโดย ครูแคทรียาพร มีแสวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
การสอนออนไลน์ รูปแบบกิจกรรมนันทนาการเล่มเกม CF สินค้า(ความรู้)​ ผ่าน Facebook Live เรื่อง ประวัติศาสตร์ โดยครูสันติ ประภาสัย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8 มิถุนายน 64 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนมดงรักวิทยา เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19
7 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ