โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
23
  เมื่อวาน
18
  เดือนนี้
395
  เดือนที่แล้ว
307
  ปีนี้
702
  ปีที่แล้ว
603

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เดิมชื่อ โรงเรียน
โคกกลางวิทยา โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 และเปิดทำการสอน
ครั้งแรก ในปีการศึกษา 2528 โดยขอความร่วมมือ ใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านจีกแดก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในสมัยนั้นเป็นที่เรียนชั่วคราว เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงย้ายมาทำการเรียน
การสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2528 และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรกในปีการศึกษา 2536
            การดำเนินการครั้งแรก ได้รับการจัดหาสถานที่โดยมติของสภาตำบลโคกกลาง โดยคณะกรรมการสภาตำบลซึ่งมี
นายบันเทิง  สายยศ  (กำนันตำบลโคกกลางในสมัยนั้น)  ได้ประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนชาวบ้านต่างร่วมบริจาคจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  โดยมี นายพรหม  ดาศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ในสมัยนั้น มารักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเลิศ  นพไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง  
มาเป็นผู้บริหารคนที่สอง และต่อมาได้แต่งตั้งนายธงชัย  นิยโมสถ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  จนถึงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2538 ต่อมาได้แต่งตั้งนายวุฒิ  วัฒนะ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาและได้เกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 30 กันยายน  2542  และในวันที่ 9 ธันวาคม 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเมธี  แตงจันทึก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง นายจำลอง ชูเชิด   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ได้แต่งตั้งนายสมโภชน์  สุขเจริญ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ได้แต่งตั้งนายนิวัติ บุญมี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558  โดยมีนางจันทรา  สารกิจ รองผู้อำนวยโรงเรียนพนมดงรักวิทยารักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559  ได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952