โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
3
  เมื่อวาน
13
  เดือนนี้
110
  เดือนที่แล้ว
267
  ปีนี้
416
  ปีที่แล้ว
0

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ที่ตั้งของโรงเรียน
       โรงเรียนพนมดงรักวิทยาตั้งอยู่ที่  101หมู่ 10 ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์   32140  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 33

       การติดต่อ
              โทรศัพท์  044-558952  
              website: www.dongrak.ac.th

ปรัชญา
       วิริเยน ทุกฺขมจฺ  เจตคำแปลบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คำขวัญ
       ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน
       สีเหลือง  หมายถึง ความสงบสุข  และปัญญา

       สีแดง     หมายถึง ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ตราประจำโรงเรียน
                     ช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบดอกบัวทั้ง 2 ข้าง ฐานของดอกบัวมีชื่อย่อของโรงเรียน  พ.ร.
                                   ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ปัญญา
                                   ดอกบัว  4  กลีบซ้าย หมายถึง สังคหวัตถุ 4
                                   ดอกบัว  4  กลีบขวา หมายถึง อิทธิบาท  4
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952