โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
23
  เมื่อวาน
18
  เดือนนี้
395
  เดือนที่แล้ว
307
  ปีนี้
702
  ปีที่แล้ว
603

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ที่ตั้งของโรงเรียน
       โรงเรียนพนมดงรักวิทยาตั้งอยู่ที่  101หมู่ 10 ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์   32140  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 33

       การติดต่อ
              โทรศัพท์  044-558952  
              website: www.dongrak.ac.th

ปรัชญา
       วิริเยน ทุกฺขมจฺ  เจตคำแปลบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คำขวัญ
       ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน
       สีเหลือง  หมายถึง ความสงบสุข  และปัญญา

       สีแดง     หมายถึง ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ตราประจำโรงเรียน
                     ช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบดอกบัวทั้ง 2 ข้าง ฐานของดอกบัวมีชื่อย่อของโรงเรียน  พ.ร.
                                   ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ปัญญา
                                   ดอกบัว  4  กลีบซ้าย หมายถึง สังคหวัตถุ 4
                                   ดอกบัว  4  กลีบขวา หมายถึง อิทธิบาท  4
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952