แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา