หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอน 2 หลักสูตร
 
          1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
          2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1-3