พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากลและมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 2. พัฒนาศักยภาพครู สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
  ที่ 21

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 4. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ

 5. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมพัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการตามศาสตร์พระราชาอย่างมีคุณภาพ

 5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 

กลยุทธ์ (Strategy)

 1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ

 2. กลยุทธ์ที่ 2 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

 3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 4. กลยุทธ์ที่ 4 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

 5. กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 2. ซื่อสัตย์สุจริต

 3. มีวินัย

 4. ใฝ่เรียนรู้

 5. อยู่อย่างพอเพียง

 6. มุ่งมั่นในการทำงาน

 7. รักความเป็นไทย

 8. มีจิตสาธารณะ