วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาประจำโรงเรียน (Philosophy)
“วิริเยน ทุกฺขมจฺ  เจติ” บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
         
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
คำขวัญ (Slogan)

ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น
 
เอกลักษณ์
งานอาชีพ
         
อัตลักษณ์
ยิ้มไหว้  ทายทัก 
         
สีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือง และ สีแดง
                     สีเหลือง  หมายถึง  สงบ  เยือกเย็น  มีคุณธรรม
                      สีแดง      หมายถึง  รักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
         
อักษรย่อของโรงเรียน คือ พ.ร.