สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบดอกบัวทั้ง 2 ข้าง ฐานของดอกบัวมีชื่อย่อโรงเรียน พ.ร.
 

ความหมายของสัญลักษณ์

 
                                ช่อชัยพฤกษ์                หมายถึง            ปัญญา
                                ดอกบัว 4 กลีบซ้าย       หมายถึง            สังคหวัตถุ 4
                                ดอกบัว 4 กลีบขวา        หมายถึง            อิทธิบาท  4