ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
          โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เดิมชื่อ โรงเรียนโคกกลางวิทยา โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2527 และเปิดทำการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2528 โดยขอความร่วมมือ ใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านจีกแดก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในสมัยนั้นเป็นที่เรียนชั่วคราวเมื่อสร้างอำคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรกในปีการศึกษา 2536
          การดำเนินการครั้งแรก ได้รับการจัดหาสถานที่โดยมติของสภาตำบลโคกกลางโดยคณะกรรมการสภา ตำบลซึ่งมี นายบันเทิง สายยศ (กำนันตำบลโคกกลางในสมัยนั้น) ได้ประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนชาวบ้านต่างร่วมบริจาคจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยมี นายพรหม ดาศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ในสมัยนั้น มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเลิศ นพไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง มาเป็นผู้บริหารคนที่สอง และต่อมาได้แต่งตั้งนายธงชัย นิยโมสถ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ต่อมาได้แต่งตั้งนายวุฒิ วัฒนะ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 และในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเมธี แตงจันทึก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายจำลอง ชูเชิด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ได้แต่งตั้ง นายสมโภชน์ สุขเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้แต่งตั้ง นายนิวัติ บุญมี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พนมดงรักวิทยา และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และต่อมาได้แต่งตั้ง นางจันทรา สารกิจ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1 ตุลาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2559 ต่อมา นายอภินันท์ จันทเขต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตั้งแต่ 15สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2561 และต่อมา นายธรรมนูญ มีเสนา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน
          โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร 3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)