ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ย. 64 ถึง 19 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
08 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site Online และแบบผสมผสาน
01 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 เรียนออนไลน์ + เรียนแบบผสมผสาน
02 ส.ค. 64 ถึง 06 ส.ค. 64 สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 ก.ค. 64 ถึง 30 ก.ค. 64 เรียนออนไลน์ + ผสมผสาน
28 ก.ค. 64 ปิดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 64 เรียนออนไลน์ + ผสมผสาน
26 ก.ค. 64 ปิดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรูปแบบการสลับกลุ่มมาเรียนของนักเรียน แบบมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา งานวิชาการ
31 พ.ค. 64 ถึง 11 มิ.ย. 64 จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
Online งานวิชาการ
26 พ.ค. 64 การรับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช. 1
รอบเข้า ม. 4 (วิทย์-คณิต) รายชื่อลำดับที่ 1-83
รอบเช้า ม. 4 (ศิลป์-อาชีพ) รายชื่อลำดับที่ 1-39
รอบบ่าย ปวช. 1 (ช่างเชื่อม) รายชื่อลำดับที่ 1-53
รอบบ่าย ปวช. 1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รายชื่อลำดับที่ 1-42
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา งานรับสมัครนักเรียน
25 พ.ค. 64 รับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รอบเช้า รายชื่อลำดับที่ 1-90 
รอบบ่าย รายชื่อลำดับที่ 91-183
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา งานรับสมัครนักเรียน